آ ر ش خ ا د م ل و ص ف ح ه ب ه ز و د ی
آ ر ش خ ا د م ل و ص ف ح ه ب ه ز و د ی
پاسخ های ممکن بسیاری به این مسئله بسیار رایج در تکنولوژی وجود دارد
wordica
این یک واقعیت با سابقه است که خواننده پریشان خواهد شد توسط محتوای قابل خواندن از یک صفحه زمانی که به طرح آن نگاه می کند